Privacyverklaring

‘Behandel een ander zoals je door hen behandeld wilt worden’. Een stelregel om naar te leven. Ook als het gaat om de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. De Organisatie Ontwerpers (D.O.O. Advies B.V.) nemen uw privacy serieus. Als onderneming zijn we verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dit doen we in deze Privacyverklaring. Beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk. Eigenlijk net als de manier waarop we organisaties helpen bij het ontwerpen en werkend krijgen van de best passende organisatievorm.

Persoonlijke gegevens worden door ons – en door onze samenwerkingspartners –zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarnaast zijn deze gegevens alleen toegankelijk voor personen die ze nodig hebben. En worden de gegevens uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze zijn verkregen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • alleen die gegevens verzamelen die we nodig hebben voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hieronder leest u meer hierover.

Gebruik van persoonsgegevens

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens over uw activiteit op onze website, uw internetbrowser en apparaat type via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u het contactformulier invult (voor- en achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Daarnaast maken we voor verschillende vormen van dienstverlening (zoals de Online Ontwerp Dialoog, de Team Dialoog Versneller en de Wendbaarheidsscan) gebruik van persoonsgegevens die door onze opdrachtgevers worden aangeleverd. Dit betreft uitsluitend voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel functie en plaats in de organisatie. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de inzet van de betreffende dienstverlening in het kader van de overeengekomen opdracht.

Ten slotte verwerken we persoonsgegevens om een relatie met u aan te kunnen gaan. Als u interesse in ons toont of klant wil worden van De Organisatie Ontwerpers hebben we persoonsgegevens van u nodig. Zo kunnen we beoordelen hoe wij u op de beste manier kunnen helpen. Dit geldt ook voor het verder onderhouden van deze relatie en het uitvoeren van opdrachten. Als u klant bij ons bent willen we u uiteraard goed van dienst kunnen zijn. Ook hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Organisatie Ontwerpers bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, functie en positie in de organisatie
 • Ten behoeve van: Specifieke dienstverlening, zoals de Online Ontwerp Dialoog, de Team Dialoog Versneller en de Wendbaarheidsscan
 • Bewaartermijn: gedurende de loop van de betreffende opdracht
 • Persoonsgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • Ten behoeve van: informatieaanvraag en relatieonderhoud
 • Bewaartermijn: onbeperkt, eerdere verwijdering op verzoek (recht om vergeten te worden)

Cookies

De website DeOrganisatieOntwerpers.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op DeOrganisatieOntwerpers.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 Publicatie en delen met derden

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

De Organisatie Ontwerpers verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Organisatie Ontwerpers blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje voor de url.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D.O.O Advies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mark@deorganisatieontwerpers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Organisatie Ontwerpers willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Pin It on Pinterest